Om du har tagit ett lån med bunden ränta och vill lösa det i förtid kommer du normalt sett att behöva betala en ränteskillnadsersättning. Detta är en avgift som långivaren tar ut som kompensation för att du bryter bindningstiden.

Läs vidare för att lära dig mer om hur ränteskillnadsersättning fungerar, när du ska betala det och varför.

Vad är ränteskillnadsersättning?

När du tar ett lån behöver du normalt sett betala ränta på det. De flesta lån har rörlig ränta, vilket betyder att den följer det allmänna ränteläget i landet.

Vissa lån kan dock även ha en bunden ränta, antingen under hela löptiden eller under en viss bindningstid. Denna ränteform påverkas inte av reporäntans eventuella upp- eller nedgångar, utan är densamma under hela perioden.

Om du beslutar dig för att lösa hela eller delar av ett lån med bunden ränta, exempelvis ett bolån, innan bindningstiden gått ut kommer banken att förlora ränteinkomster för den tid som återstår. Och för att kompensera för denna förlust tar banken ut en avgift som kallas för ränteskillnadsersättning.

I inkomstdeklarationen får du göra avdrag för ränteskillnadsersättning på samma sätt som för vanlig låneränta. Regler och bestämmelser om ränteskillnadsersättning hittar du i Konsumentkreditlagen.

När ska jag betala ränteskillnadsersättning?

Det finns flera tillfällen då du kan behöva betala en ränteskillnadsersättning.

När du löser ett bundet lån

Som vi nämnde ovan tar långivaren en ränteskillnadsersättning om du vill betala tillbaka hela ditt lån innan räntebindningstiden har gått ut. Det kan till exempel bli aktuellt om du vill flytta ditt bolån till en annan bank än din nuvarande.

Långivaren får dock inte ta ut en ersättning när det gäller återbetalning av en kontokredit. Detsamma gäller när banken kräver förtidsbetalning av lånet på grund av uteblivna inbetalningar eller försämrad säkerhet för lånet.

Om du köper en ny bostad

Köper du en ny bostad medan du har kvar ditt bundna lån är det viktigt att du kontaktar banken för att ta reda om du kan ha kvar lånet och bara byta säkerhet. På så sätt kan du i vissa fall slippa att betala ränteskillnadsersättning alternativ betala ett lägre belopp.

Det kan dock vara bra att veta att ett säkerhetsbyte sällan är tillåtet vid byte av bostadstyp, till exempel från en bostadsrätt till en villa.

Delvis lösen

Banken har rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning även om du gör en stor amortering eftersom den då betraktas som delvis lösen.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Under 2014 kom nya regler för beräkning av ränteskillnadsersättning. Hur beräkningen går till beror på om du valde att binda räntan på lånet före eller efter 1 juli 2014. Skillnaden består nämligen i vilken ränta som används som jämförelseränta.

Poängen med de nya reglerna är helt enkelt att göra det billigare för låntagare att lösa sina lån i förtid eftersom detta trots allt gynnar deras ekonomi.

Tips! Hos Konsumenternas.se kan du själv beräkna ränteskillnadsersättning genom att fylla i uppgifterna om ditt lån.

Ränteskillnadsersättning på lån bundna före 1 juli 2014 (gamla metoden)

I det här fallet jämför man låneräntan med en jämförelseränta, det vill säga med den aktuella räntan för statsobligationer med samma löptid som räntebindningstiden ökad med 1 procentenhet.

I nästa steg, med hjälp av jämförelseräntan, beräknas nuvärdet av räntor och amorteringar som skulle ha gjorts innan räntebindningstiden var slut. Här tar man också fram skulden i slutet av löptiden.

Ränteskillnadsersättningen består då av skillnaden mellan nuvärdet och skulden den dagen då förtidsinlösen sker.

Exempel:

Anta att den aktuella räntan på den valda statsobligationen är 1,5 procent. Då blir jämförelseräntan 2,5 procent (1,5 + 1).

Ränteskillnadsersättning på lån bundna efter 1 juli 2014 (nya metoden)

Som jämförelseränta i detta fall använder man räntan på bostadsobligationer med samma löptid som den som återstår av lånetiden ökad med 1 procentenhet.

Normalt sett finns det inga obligationer med löptid på 7 år eller längre. Om det återstår så mycket av lånets löptid sker beräkning av ränteskillnadsersättning med en alternativ metod. Den baseras istället på statsobligationer med lång löptid plus ett tillägg som består av skillnaden mellan bostadsobligations- och statsobligationsränta med löptid på 7 år.

I nästa steg beräknas ersättningen med hjälp av jämförelseräntan som i metoden ovan.

Hur undviker jag att betala ränteskillnadsersättning?

Det är viktigt att du gör ett korrekt beslut vid val av ränta – bunden eller rörlig – beroende på ränteläget och på din situation.

Har du ett större lån, exempelvis ett bolån, har du oftast fler möjligheter. Då kan du nämligen dela upp lånet och välja olika räntor på olika delar. En del av lånet kan ha rörlig ränta, den andra kan ha en bunden ränta på 1 år och den tredje på 10 år. På så sätt kan du enkelt sprida risken samtidigt som du har möjlighet att lösa ditt lån i flera omgångar.

Har du ett lån med olika räntebindningstider kan du på ränteändringsdagen (den dag då din aktuella räntebindningsperiod upphör) betala tillbaka den delen av lånet i förtid utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Tänk på! Om du i förtid löser ett bundet lån på 3 månader ska du inte betala ränteskillnadsersättning. Detta gäller alla bundna lån som du löser på ändringsdagen.

Sammanfattning

Ränteskillnadsersättning är en avgift som långivaren tar ut för att kompensera för förlorade ränteintäkter. Den här avgiften kan du behöva betala om du bestämmer dig att lösa ditt bundna lån innan bindningstiden är över. Reglerna kring beräkning av ersättningen finns angivna i Konsumentkreditlagen. Kontakta alltid din bank om du vill ta reda på hur mycket en förtidsinlösen av ditt lån kommer att kosta. Begär detaljerad information för att kunna fatta det rätta beslutet.

Relaterade artiklar