När du tar ett lån kommer du att få ett skuldebrev innehållande de villkor och regler som följer med lånet. Det kan handla om allt ifrån amortering och säkerheter till avgifter och ränta. Om du inte uppfyller villkoren i avtalet kan långivaren ha rätt att säga upp ditt lån.

I den här guiden får du lära dig mer om när banken kan säga upp ditt lån och hur det fungerar om du har en säkerhet för lånet, exempelvis en bostad.

När kan banken säga upp mitt lån?

Reglerna kring lån och krediter för konsumenter finns angivna i Konsumentkreditlagen (210:1846). Lagen ger bland annat långivare rätt att i vissa situationer säga upp ditt lån. Uppsägningen kan dock bara ske om det finns en klausul om detta i låneavtalet.

För att en uppsägning av lånet ska vara möjligt krävs det också att du:

  • Är över en månad försenad med en amortering som överstiger 10 procent av ditt lån.
  • Flera gånger har varit försenad med en amortering som överstiger 5 procent av lånet.
  • På annat sätt är försenad med dina inbetalningar.
  • Av annan anledning misskött dina åtaganden i låneavtalet.

Försämrad säkerhet kan också leda till uppsägning av lån

En annan anledning till att banken kan säga upp ditt lån är om värdet på säkerheten som har ställts för lånet har försämrats avsevärt.

Enligt Konsumentkreditlagen ska den försämrade säkerheten vara orsakad av dig ”uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet”. Det handlar alltså inte om vanligt slitage eller allmän prisnedgång på marknaden.

Hur fungerar det när banken säger upp mitt lån?

Om du har misskött de åtaganden som finns angivna i låneavtalet kommer följande att hända:

1. Banken skickar en påminnelse

Har du inte gjort din betalning i tid får du en påminnelse för den aktuella månadsavgiften samt påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Betalar du fakturan försvinner dock detta krav.

2. Du får betalningskrav och varning om uppsägning

Betalar du inte påminnelsefakturan på förfallodagen kommer banken att skicka ett betalningskrav på förfallet belopp samt en administrationsavgift.

I brevet blir du informerad om att banken kan säga upp ditt lån om du inte betalar kravet. I det fallet blir du tvungen att betala hela din skuld inklusive räntor och avgifter.

Du ska alltid kontakta banken om du anser att ett krav är felaktigt.

3. Ärendet går till inkasso och Kronofogden

Fortsätter du att avstå från betalning skickar banken ditt ärende till Inkasso och du får ett inkassokrav med tillhörande avgifter.

Uteblir din betalning trots det kommer ärendet att hamna hos Kronofogden. Du får då ett betalningsföreläggande och avgifterna du måste betala blir ännu högre.

4. Du får meddelande om uppsägning med uppsägningstid

Om banker säger upp ditt lån på grund av försenad betalning får du fyra veckors uppsägningstid. De fyra veckorna börjar gälla från den dag banken skickar meddelandet om uppsägningen.

Ett meddelande om uppsägning av lån ska alltid skickas i rekommenderat brev till din bokföringsadress.

Om du under uppsägningstiden betalar det förfallna beloppet och dröjsmålsräntan får du dock behålla lånet. 

Kom ihåg! Du får endast stoppa en uppsägning av lånet genom att betala det du är skyldig en gång per lån. Nästa gång kommer banken att säga upp ditt lån även om du betalar det du är skyldig.  

5. Du får en betalningsanmärkning

Avstår du från att betala till Kronofogden kommer du att få en betalningsanmärkning. Den blir synlig i ditt kreditregister och ligger kvar i tre års tid, oavsett om du löser skulden i eller inte.

Betalningsanmärkningar kommer att försämra din kreditvärdighet och därmed minska dina chanser att bli beviljad lån i framtiden. Det kan också bli svårare att få hyreskontrakt och betala köp på faktura.

Säga upp lån med återtagandeförbehåll

Det finns vissa kreditavtal som innehåller specifika villkor. Ett sådant avtal ingår du när du köper en vara med återtagandeförbehåll, till exempel en bil.

I det här fallet fall har du fått ett lån för att finansiera ett bilköp där bilen du köper är säkerheten för lånet. Uppfyller du inte dina skyldigheter enligt avtalet och betalar dina fakturor i tid har långivaren rätt att ta tillbaka varan.

Genom att betala det du är skyldig, inklusive dröjsmålsränta och avgifter, eller att ställa en godtagbar säkerhet för lånet kan du behålla den inköpta varan.

Har varan du köpt blivit återtagen har du 14 dagar på dig att återlösa den genom att betala varans värde vid återtagandet och eventuell restskuld.

Kan banken säga upp ett bolån?

Bostadspriserna följer marknaden och kan öka eller minska. Men bara för att din bostad har gått ner i värde ska det inte vara någon anledning för banken att säga upp ditt lån. Det kan även finnas andra orsaker som ligger bakom värdeminskningen som till exempel en brand, onormal slitage eller en bostadsrättsförening som har gått i konkurs.

När det gäller bolån med bunden ränta kan banken säga upp ditt lån från och med ränteändringsdagen (den dag då den bundna räntan löper ut). På så sätt behöver du inte betala ränteskillnadsersättning. Detta gäller dock bara om klausulen finns i kreditavtalet och det finns synnerliga skäl.

Möjligheten att banken ska säga upp ditt bolån på grund av synnerliga skäl är mycket begränsad och gäller bara om lånet har en löptid på över 30 år. En bank kan till exempel ange synnerliga skäl om den befinner sig i en djup ekonomisk kris och kan inte fortsätta sin verksamhet.

Summering

När du tar ett lån finns alltid risken att något ska hända som försämrar dina möjligheter att lösa skulden. I värsta fall kommer din bank att reagera genom att säga upp ditt lån. När det kan ske och av vilka anledningar finns reglerat i Konsumentkreditlagen. Det bästa du kan göra för att undvika uppsägning av lån är att ha en buffert som du kan ta av i svåra tider.

Relaterade artiklar